KJP MORAVA SVILANAC

Финансијски извештаји:

Мишљење Овлашћеног Ревизора за 2021. Годину.

Извештај независног ревизора о ревизији редовних годишњих финансиских извештаја за 2021. Годину.

Годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора 2016:

Биланс стања 2016

Биланс стања на дан 31.12.2016 године.

Изјава

Изјава о не покривању губитка из ранијих година.

Извештај о променама на капиталу 2016

Извештај о променама на капиталу за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 године.

Одлука

Одлука о усвајању годишњих финансиских извештаја.

Потврда 2016

Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације за период од 01.01.2016 до 31.12.2016.

Биланс успеха 2016

Биланс успеха за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 године.

Извештај о осталом резултату 2016

Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2016. до 31.12.2016 године.

Извештај о токовима готовине 2016

Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 године.

Одлука

Одлука о усвајању ревизорског извештаја.

Извештај 2016

Извештај независног ревизора о финансијским извештајима за 2016. годину КЈП "МОРАВА" Свилајнац.

Тромесечни извештаји :

Извештај за 2021. Годину.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања КЈП "Морава" Свилајнац за 2021. Годину.

Извештај за 2022. Годину

Тромесечни извештај о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања КЈП "Морава" Свилајнац за 2022. Годину.

Извештај за 2023. Годину

Извештај је у препреми.

Тромесечни извештаји 2017:

Образац I

Образац 12 са коментарима I квартала 2017.

Образац III

Образац 12 са коментарима III квартала 2017.

Подаци 2017

Посебни подаци 2017

Биланс стања

Биланс стања на дан 31.12.2017.

Извештај о токовима готовине 2017

Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2017 до 31.12.2017 године.

Извештај КЈП Мораве

Комплетни извештај КЈП "Мораве" Свилајнац 2017.

Образац II

Образац 12 са коментарима II квартала 2017.

Образац IV

Образац 12 са коментарима IV квартала 2017.

Биланс 2017

Биланс успеха за период од 01.01.2017 до 31.12.2017 године.

Напомене

Напомене уз финансиске извештаје 2017

Извештај о променама на капиталу 2017

Извештај о променама на капиталу за период од 01.01.2017 до 31.12.2017 године.

Резултати 2017

Извештај о осталом резултату за период од 01.01.2017 до 31.12.2017 године.

Scroll to Top