KJP MORAVA SVILANAC

КАНАЛИЗАЦИЈА

Канализација и третман отпадних вода:

Упоредо са формирањем и развојем водоводне мреже изграђена је и канализациона мрежа. Развојна динамика ове мреже је спорија.

Канализациони систем је пуштен у експлоатацију 1969. године. Укупна дужина затворене канализационе мреже износи 112 km. Према врсти отпадних вода које одводи постоји: фекални део који износи 108 km и атмосферски у дужини од 4 km. Постоје четири препумпне станице, погонске снаге 178 КW са капацитетом 100 l/sek. Четврта је централна и од ње се потисним цевоводом ø 300(250) отпадна вода одводи у лагуну где се природном аерацијом и таложењем врши пречишћавање воде. Лагуна није у вези ни са једним реципијентом тако да нема директни излив у Велику Мораву, већ се количина воде у њој смањује понирањем.

Контрола квалитета отпадних вода:

За систем је уведен мониторинг контроле квалитета подземних вода. Контролу квалитета отпадних вода у лагуни и пијезометрима врши Завод за јавно здравље “Поморавље” Ћуприја. Воде се узоркују из 2 пиезометра изграђена у окружењу лагуна квартално (на свака 3 месеца). На овај начин се прати загађење подземних вода у близини лагуне и депоније.

GIZ IMPACT – Трећи циклус одређивања квалитета отпадних вода:

18.11.2013. године почео је трећи циклус одређивања квалитета отпадних вода. Мерење се одвија у оквиру GIZ IMPACT пројекта а изводе га експерти са Факултета техничких наука Департмана за заштиту животне средине и заштите на раду из Новог Сада. Ово мерење ће трајати 5 дана сондом која је постављена на последњом црпној станици канализационог система. Поред сонде која узоркује воду на сваких 10 минута, отпадна вода се узоркује и ручно на свака 4 сата. На основу добијених резултата мерења биће сагледан квалитет отпадних вода што ће нам омогућити креирање сценарија за управљање отпадним водама.

Scroll to Top