KJP MORAVA SVILANAC

ИЗВОРИШТЕ

Извориште „Перкићево“

Колективно водоснабдевање становништва и привреде датира од краја 60-тих годинаXXвека. Градски централни водоводни систем заснован је на експлоатацији подземневоде која се захвата на дубинама максимално од 14 до 18m. Овај систем почео је са радом 1968. године. Он обухвата 12 бушених бунара капацитета 80 l/s, лоцираних на површини од 6,25 hа.

Мере заштите изворишта „Перкићево“ спроводе се сходно важећим законским прописима, односно, према Правилнику о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл. гласник РС бр. 92/2008) и Одлуци о одржавању зона санитарне заштите изворишта „Перкићево“ („Службени гласник Општине Свилајнац“ бр. 5/2005).

Непосредна зона санитарне заштите изворишта „Перкићево“ обухвата сâмо извориште, односно, ограђени простор изворишта.

Ужа зона санитарне заштите изворишта „Перкићево“ обухвата источни део подручја Плана генералне регулације за насеље Свилајнац, али и знатно шири простор са укупном површином приближне величине подручју наведеног плана. Широм зоном заштите овог изворишта, обухваћено је подручје насеља Свилајнац (КО Свилајнац и КО Луковица).

Током 2011. године завршен је пројекат Утврђивање и обележавање зона санитарне заштите изворишта „Перкићево“. У склопу овог Пројекта извршено је обележавање пресека граница зона санитарне заштите са јавним површинама постављањем месинганих белега.

(“Сл. гласник РС”, бр. 92/2008.)

Контрола квалитета воде за пиће:

Контролу квалитета воде за пиће спроводи Завод за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја. Динамика узорковања заснована на Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99) је следећа:

  • Свилајнац – 3 пута месечно из 7 тачака
  • Радошин – једном месечно из 2 тачке
  • Војска – једном месечно из 2 тачке.

Месечно се уради 25 „малих анализа“ воде (А преглед) са територије општине Свилајнац из система водоснадбевања који је у надлежности КЈП „Морава“ Свилајнац, поред тога се 2 пута годишње ураде 2 „проширене анализе“ (Б преглед) а једном годишње се уради „велика“ (В анализа).

Паралелно са Заводом за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја, анализа се врши и у интерној лабораторији КЈП „Морава“ Свилајнац, где се свакодневно контролише ниво слободног хлора у води а повремено се контролишу и други параметри (нитрати, нитрити, амонијак, гвожђе, манган, електропроводљивост и мутноћа).

Scroll to Top