KJP MORAVA SVILANAC

ВОДОВОД

Водоснабдевање:

Надлежност за систем водоснабевања и канализације на подручју општине Свилајнац има КЈП “Морава” Свилајнац.

Снабдевање града водом је индивидуално и колективно. Индивидуално водоснабдевање у општини Свилајнцу – коришћење воде из приватних копаних бунара има дугу традицију и старо је колико и само насеље. Дубина бунара који су у функцији индивидуалног водоснабдевања у Свилајнцу и околини, креће се у распону од 6 до 12 m, поред Велике Мораве и Ресаве, до 30 m у вишим теренима ван формалног урбаног дела.

Колективно водоснабдевање становништва и привреде датира од краја 60-тих година XX века. Градски централни водоводни систем заснован је на експлоатацији подземневоде која се захвата на дубинама максимално од 14 до 18m. Овај систем почео је са радом 1968. године. Он обухвата 12 бушених бунара капацитета 80 l/s, лоцираних на површини од 6,25 hа.

Водоснабдевање подручја општине Свилајнац према тренутном стању врши се са неколико система. Насеља у општини Свилајнац се могу поделити у четири групе:

Насеља која се снабдевају водом из извора “Перкићево” формираног за потребе града Свилајнца (Свилајнац, Кушиљево, Луковица , Црквенац, Грабовац и Дубље),

Насеља у којима постоји заједнички систем за водоснабдевање (Радошин),

Насеља за која је у току изградња система водоснабдевања Војска-Суботица одакле ће се снабдевати села Војска, Мачевац, Тропоње, Суботица и Роанда.

Остала насеља у којима је водоснабдевање решено индивидуално по домаћинствима.

За део ових насеља у току је израда техничке документације за изградњу примарне водоводне мреже (са изворишта “Перкићево”) за насеља Бобово, Проштинац и Дубница и за насеље Гложане.

РЈ Водовод и канализација обједињује послове:

снабдевања града и месних заједница водом,

одржавање водоводних и канализационих мрежа и постројења запроизводњу и дистрибуцију воде,

врши прикључке нових корисника,

издавање сагласности за нове прикључке,

изградња нових водоводних и канализационих мрежа.

Scroll to Top