Добродошли на страницу комуналног јавног предузећа "Морава" Свилајнац

TOP BANNER

КЈП Морава:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ2019


- Јавна набавка услуга, отворени поступак: Набавка услуга ангажовања радника запослених код другог послодавца, број ЈН 02/2019


- Јавна набавка добара, отворени поступак: Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање, број ЈН 01/20192018


- Јавна набавка радова, отворени поступак: Набавка радова на канализационој мрежи и набавка канализационог материјала, број ЈН 05/2018


- Јавна набавка мале вредности, набавка услуга: Набавка услуга ангажовања радника запослених код другог послодавца, број ЈНМВ 11/2018


- Јавна набавка мале вредности, набавка добара: Набавка индустријске соли за зимску службу, ЈНМВ 10/2018


- Јавна набавка мале вредности, набавка радова: Замена азбест-цементних цеви на водоводној мрежи у улици Војводе Путника, ЈНМВ 09/2018


- Јавна набавка мале вредности, набавка добара: Набавка бетонске гвоздене арматуре, ЈНМВ 08/2018


- Јавна набавка мале вредности, набавка добара: Набавка водоводног материјала, ЈНМВ 07/2018


- Јавна набавка мале вредности, набавка услуга: Набавка геодетских услуга, ЈНМВ 06/2018


- Јавна набавка услуга, отворени поступак: Услуге ангажовања додатне механизације за редовно и зимско одржавање путева на територији општине Свилајнац, број ЈН 04/2018


- Јавна набавка мале вредности, набавка радова: Извођење земљаних радова за прикључење објеката на водоводну мрежу у насењеном месту Гложане у општини Свилајнац, ЈНМВ 05/2018


- Јавна набавка мале вредности, набавка радова: Радови на изградњи резервоара за снабдевање водом насеља Гложане у општини Свилајнац, ЈНМВ 04/2018


- Јавна набавка мале вредности, набавка услуга: Услуге хемијско бактериолошке анализе воде , ЈНМВ 03/2018


- Јавна набавка мале вредности, набавка радова: Замена азбест-цеметних цеви на градској водоводној мрежи у улици Милице Марковић и дела улице Браће Протић са повезивањем постојећих корисника на нову водоводну мрежу, ЈНМВ 02/2018


- Јавна набавка мале вредности, набавка услуга: Детекција цурења и утврђивање губитака на водоводној мрежи, ЈНМВ 01/2018


- Јавна набавка добара, отворени поступак: Набавка горива за моторна возила и машине, број ЈН 03/2018


- Јавна набавка услуга, отворени поступак: Набавка услуга ангажовања радника запослених код другог послодавца, број ЈН 02/2018


- Јавна набавка добара, отворени поступак: Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање, број ЈН 01/20182017


- Јавна набавка мале вредности, набавка радова: Партерно уређење стазе поред зграде КЈП Морава Свилајнац, ЈНМВ 07/2017


- Јавна набавка услуга, оквирни споразум: Услуге ангажовања додатне механизације за редовно и зимско одржавање путева на територији општине Свилајнац, број ЈН 06/2017


- Јавна набавка мале вредности, набавка добара: Набавка контејнера за одлагање комуналног отпада, ЈНМВ 06/2017


- Јавна набавка мале вредности, набавка радова: Радови на асвалтирању паркинга на градском гробљу, ЈНМВ 05/2017


- Јавна набавка мале вредности, набавка добара: Набавка водоводног материјала, ЈНМВ 04/2017


- Јавна набавка мале вредности, набавка услуга: Услуге поправке и одржавања муљних пумпи, ЈНМВ 03/2017


- Јавна набавка радова, оквирни споразум: Извођење радова на замени и одржавању уличне расвете у општини Свилајнац, број ЈН 05/2017


- Јавна набавка мале вредности, набавка услуга: Услуге хемијско бактериолошке анализе, број ЈНМВ 02/2017


- Јавна набавка мале вредности, набавка добара: Набавка путничког аутомобила путем финансијског лизинга, број ЈНМВ 01/2017


- Јавна набавка добара, отворени поступак: Набавка горива за возила и машине, број ЈН 04/2017


- Јавна набавка услуга, оквирни споразум: Услуге ангажовања додатне механизације за редовно и зимско одржавање путева на територији општине Свилајнац, број ЈН 03/2017


- Јавна набавка услуга, отворени поступак: Набавка услуга ангажовања радника запослених код другог послодавца, број ЈН 02/2017


- Јавна набавка добара, отворени поступак: Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање, број ЈН 01/20172016


- Јавна набавка, отворени поступак: Набавка радова изградње дела објеката водоснабдевања насељених места Бобово, Проштинац и Дубница као део регионалног водосистема Деспотовац-Свилајнац у општини Свилајнац (фаза III), ЈН 04/2016


- Јавна набавка, отворени поступак: Набавка радова изградње дела објеката водоснабдевања насељених места Бобово, Проштинац и Дубница као део регионалног водосистема Деспотовац-Свилајнац у општини Свилајнац, ЈН 03/2016


- Јавна набавка мале вредности, набавка услуга: Услуге поправке и одржавања пумпи, ЈНМВ 02/2016


- Јавна набавка мале вредности, набавка услуга: Услуге хемијско бактериолошке анализе, ЈНМВ 01/2016


- Јавна набавка, отворени поступак: Набавка услуга ангажовања радника запослених код другог послодавца, ЈН 02/2016


- Јавна набавка, отворени поступак: Набавка eлектричне енергије за потпуно снабдевање, ЈН 01/20162015


- Јавна набавка мале вредности, набавка добара: Набавка снежног плуга, ЈНМВ 14/2015


- Јавна набавка мале вредности, набавка добара: Набавка пијачних тезги, ЈНМВ 13/2015


- Јавна набавка мале вредности, набавка радова: Набавка радова на истражној бушотини и истражној бушотини и истражно-експлоатационом бунару, ЈНМВ 12/2015


- Јавна набавка радова, отворени поступак: Извођење радова на адаптацији санацији пијаце у Свилајнцу, ЈН 08/2015


- Јавна набавка мале вредности, набавка добара: Набавка горива за моторна возила и машине, ЈНМВ 11/2015


- Јавна набавка добара, отворени поступак: Набавка камиона кипера на лизинг, ЈН 07/2015


- Јавна набавка мале вредности, набавка добара: Набавка водоводног материјала, ЈНМВ 08/2015


- Јавна набавка мале вредности, набавка добара: Набавка песка,муљака и шљунка, ЈНМВ 09/2015


- Јавна набавка мале вредности, набавка радова: Извођење земљаних радова за прикључење објеката на водоводну мрежу у насељеном месту роанда у општини Свилајнац, ЈНМВ 10/2015


- Јавна набавка мале вредности, набавка добара: Набавка цемента и арматурне мреже, ЈНМВ 07/2015


- Јавна набавка услуга, отворени поступак: Услуге ангажовања додатне механизације за редовно и зимско одржавање путева, ЈН 06/2015


- Јавна набавка радова, отворени поступак: Радови на уређењу гробља - асвалтирање стаза, ЈН 05/2015


- Јавна набавка мале вредности, набавка услуга: Услуга пречишћавања питке воде са гаранцијом квалитета пречишћене воде, ЈНМВ 06/2015


- Јавна набавка мале вредности, набавка услуга: Израда техничке документације за адаптацију-санацију пијаце у Свилајнцу, ЈНМВ 05/2015


- Јавна набавка добара, отворени поступак: Набавка комбиноване грађевинске машине ровокопач - утоваривач са утоварном лопатом и ровокопачком кашиком, ЈН 04/2015


- Јавна набавка мале вредности, набавка услуга: Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица, ЈНМВ 04/2015


- Јавна набавка мале вредности, набавка услуга: Услуге хемијско бактериолошке анализе, ЈНМВ 03/2015


- Јавна набавка мале вредности, набавка услуга: Услуге поправке и одржавања пумпи, ЈНМВ 02/2015


- Јавна набавка мале вредности, набавка услуга: Краткорочно задуживање - револвинг кредит, ЈНМВ 01/2015


- Јавна набавка, отворени поступак: Набавка услуга ангажовања радника запослених код другог послодавца, ЈН 03/2015


- Јавна набавка, отворени поступак: Набавка горива за возила и машине, ЈН 02/2015


- Јавна набавка, отворени поступак: Набавка eлектричне енергије за потпуно снабдевање, ЈН 01/20152014


- Јавна набавка мале вредности, набавка радова: Набавка радова на истражној бушотини и истражној бушотини и истражно-експлоатационом бунару, ЈНМВ 15/2014


- Јавна набавка мале вредности, набавка услуга: Набавка услуга пречишћавања питке воде са гаранцијом квалитета пречишћење воде, ЈНМВ 14/2014


- Јавна набавка, отворени поступак: Набавка услуга ангажовања додатне механизације за редовно и зимско одржавање путева на територији општине Свилајнац, ЈН 06/2014


- Јавна набавка мале вредности, набавка добара: Набавка трактора, ЈНМВ 13/2014


- Јавна набавка мале вредности, набавка добара: Набавка уља за одржавање возила, ЈНМВ 12/2014


- Јавна набавка мале вредности: Израда техничке документације, Главни пројекти за изградњу водоводне и канализационе мреже у месним заједницама на територији општине Свилајнац, ЈНМВ 11/2014


- Јавна набавка, отворени поступак: Радови на изградњи резервоара у Црквенцу - II фаза (друга комора), ЈН 05/2014


- Јавна набавка мале вредности: Набавка контејнера за одлагање комуналног отпада, ЈНМВ 10/2014


- Јавна набавка мале вредности: Набавка боје за обележавање хоризонталне сигнализације, ЈНМВ 09/2014


- Јавна набавка мале вредности: Набавка водоводног материјала, ЈНМВ 08/2014


- Јавна набавка мале вредности: Набавка муљака, песка и шљунка, ЈНМВ 07/2014


- Јавна набавка мале вредности: Набавка цемента и арматурне мреже, ЈНМВ 06/2014


- Јавна набавка мале вредности: Набавка муљака, песка и шљунка, ЈНМВ 05/2014


- Јавна набавка мале вредности: Услуге баждарења и одржавања водомера, ЈНМВ 04/2014


- Jавна набавка: Краткорочно задуживање-револвинг кредит, ЈН 04/2014


- Јавна набавка мале вредности: Услугe хуманог хватања и збрињавања паса луталица, ЈНМВ 03/2014


- Јавна набавка мале вредности: Услуге хемијско бактериолошке анализе, ЈНМВ 02/2014


- Jавнa набавкa мале вредности - набавка услуга поправке и одржавања пумпи, ЈНМВ бр. 01/2014


- Јавна набaвка добара - набавка горивa за моторна возила и машине, ЈН бр. 03/2014


- Jавна набавка услуга - набавка услуга ангажовања радника запослених код другог послодавца, број ЈН 02/2014


- Jавна набавка добара - набавка електричне енергије за потпуно снабдевање, број ЈН 01/20142013


- Јавна набавка добара- набавка гума за возила машинског парка, редни број ЈНМВ 11/2013.


- Јавна набавкa добара - набавка металних контејнера за одлагање комуналног отпада, број ЈНМВ 10/2013.


- Јавна набавка добара - набавка боје за обележавање хоризонталне сигнализације, редни број ЈНМВ 09/2013.