Добродошли на страницу комуналног јавног предузећа "Морава" Свилајнац

TOP BANNER

КЈП Морава:

O NAMAПредузеће "Морава" регистровано је као комунално јавно предузеће 29.12.1989. године издвајањем из ГПУ РО "Морава" и уписано у Регистар Привредног суда у Крагујевцу под бројем Фи 578/89, шифра делатности 3600 (стара - 41000) , матични број 07253951 и ПИБ 101475166.На основу Закона о регистрацији привредних субјеката (“Службени гласник РС“ бр. 55/2004 и 61/2005), предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре дана 28.07.2005. године, под бројем БД 65105/2005.

Основна делатност предузећа:

- 3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Предузеће је регистровано као јавно предузеће са државним капиталом на основу Одлуке Скупштине општине Свилајнац, а применом закона о комуналним делатностима од општег интереса за заједницу.


OСНОВНИ ПОДАЦИ:


Пуно пословно име:          Комунално јавно предузеће Морава Свилајнац

Скраћено пословно име:  КЈП Морава Свилајнац

Адреса:                                  Светог Саве 84, 35210 Свилајнац, Србија

Матични број:                     07253931

ПИБ:                                       101475166

Шифра делатности:           3600

Назив делатности:             Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде


Правни заступник:

Име и презиме:      Горан Бојић, дипл.ек.

Матични број:        2701972723717

Функција:                 директор


Тел/Факс:                +381 (35) 312-250 ; +381 (35) 322-245 ; +381 (35) 322-245

Tекући рачуни:      840-54743-23 Трезор ;

    150-6999-93 KBM Banka ;


E-mail:    kjpmorava@kjpmorava.rs